پایگاه قرآنی حیله القرآن

بسم الله الرحمن الرحیم
به کانال رسمی سایت بپوندید
به کانال سروش سایت ما بپیوندید

پایگاه قرآنی حیله القرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خوش آمدید

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره  قصص آیات 3- 25 را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل قصص 3- 25
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره  آل عمران آیات  185- آخر را می توانیداز لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل آل عمران 185- آخر
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره های  هود 25 - 57 ،حاقه1-24 و شمس را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل هود25- 57،حاقه1-24،شمس
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره های احزاب 28-48 و حاقهرا می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل احزاب 28-48، حاقه
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره های  اسراء 1- 15، طارق را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل اسراء 1- 15، طارق
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره  کهف 19- 34 را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل کهف 19- 34
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره هود 25-50 را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل هود 25-50
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره های لقمان ، نازعات15-41،علق1-8را می توانید از لیتک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل لقمان ، نازعات15-41،علق1-8
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره های تحریم ضحی شرح را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل تحریم ضحی شرح
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از سوره آل عمران آیات  95 تا 117 را از لینک زیر دانلود نمایید.

مصطفی اسماعیل آل عمران 95 تا 117
هدایت به بالای صفحه